Home/Hadis, Ibadat/Keutamaan 15 Syaaban (Nisfu Syaaban)

Keutamaan 15 Syaaban (Nisfu Syaaban)

Tanggal 15 Syaaban, yang biasa disebut sebagai “Lailatul Bara`ah” (rujuk: Tafsir Razi dan Tafsir Ruhul Ma’ani, Surah 44, ayat: 3) adalah salah satu malam yang penting dalam kalendar Islam.

Ibnul Haj rahimahullah berkata: “Para salaf (pendahulu yang soleh) akan menyucikan malam ini dan mempersiapkan diri untuknya terlebih dahulu”. (Al-Madkhal, jilid.1 ms.299)

Sesetengah orang, kerana kurang maklumat sebenarnya menyangkal keberuntungan waktu ini. Penerangan berikut bertujuan untuk membetulkan tanggapan yang salah itu.

Hadis tentang keutamaan malam Nisfu Syaaban.

Terdapat beberapa Hadis yang telah dibincangkan tentang keutamaan 15 Syaaban.

HADIS 1

Di antaranya adalah riwayat Sayyidina Mu’az ibn Jabal (radiyallahu ‘anhu) bahawa Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) bersabda: “Allah Ta’ala memberi perhatian khusus kepada seluruh makhluknya pada malam kelima belas Syaaban dan mengampuni mereka semua kecuali orang yang menyekutukanNya dan orang yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya.” (Al-Mu’jam ul-Awsat, Hadis: 6776 dan al-Mu’jam ul-Kabir jilid.20 ms.108-109)

Kebolehpercayaan riwayat ini

Imam Ibn Hibban (rahimahullah) telah menilai riwayat ini sebagai sahih dan telah memasukkannya ke dalam kitabnya – Al-Sahih. (Sahih ibn Hibban; Al Ihsan, Hadis: 5665). ‘Allamah ‘Iraqi (rahimahullah) telah menilainya sebagai hasan (Sharhul Mawahib; lihat nota kaki pada Musannaf ibn Abi Shaybah, Hadith: 30479).

Hafiz Al-Haythami (rahimahullah) telah menyebut bahawa semua perawi Hadis ini adalah dipercayai. (Majma’ al-Zawa’id jilid.8 ms.65)

HADIS 2

Sayyidina Abu Bakar (radiyallahu ‘anhu) melaporkan bahawa Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) bersabda: “Pada pertengahan malam Syaaban datang rahmat Allah Ta’ala ke langit pertama dan Dia mengampuni semua selain orang-orang musyrik dan orang-orang yang memusuhi saudara-saudara mereka.” (Musnad Bazzar dan Shu’abul Iman dari Baihaqi, Hadis: 3546)

Kebolehpercayaan riwayat ini

Hafiz Munziri (rahimahullah) telah menilai riwayat ini sebagai hasan (لا بأس به) dalam Al-Targhibnya (jilid.3 ms.459).

Al Haithami (rahimahullah) berkata: “Abdul Malik belum dinyatakan lemah oleh Ibn Abi Hatim, dan perawi yang lain adalah boleh dipercayai” (Majma’uz Zawaid, jld.8 ms.65)

Malah, Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) juga telah mengklasifikasikan salah satu rantaian sanadnya yang mungkin, sebagai hasan. (Al Amali Al Mutlaqah ms.119-1222)

Riwayat yang banyak.

Selain dua riwayat di atas, terdapat ramai lagi Sahabat (radiyallahu ‘anhum) yang meriwayatkan Hadis tentang kelebihan malam ini. Antaranya adalah seperti berikut:

3) Sayyidina Abu Hurairah (radiyallahu ‘anhu) (Musnad al-Bazzar, Hadis: 3551 dan Amali dari Ibn Sam’un. Hafiz Sakhawi (rahimahullah) telah berkata: “Tidak ada perawi dalam sanad ini yang dinyatakan tidak boleh dipercayai.” Al-Ajwibat ul-Mardiyyah jilid.1 ms.325)

4) Sayyidatina Aishah (radiyallahu ‘anha) (Sunan Tirmidzi, Hadis: 739, Musnad Ahmad, Hadis: 26018 dan Shu’abul Iman, Hadis: 3545)

5) Sayyidina Abu Tha’labah (radiyallahu ‘anhu) (Shu’abul Iman, Hadis: 3551)

6) Sayyidina Auf ibn Malik (radiyallahu ‘anhu) (Musnad al-Bazzar, Hadis: 2048, lihat Majma’uz Zawaid, jilid.8 ms.65)

7) Sayyidina ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘As (radiyallahu ‘anhu) (Musnad Ahmad, Hadith: 6642, diklasifikasikan sebagai “layyin” iaitu, lemah sedikit oleh Munziri dan Haithami (rahimahumallah), Targhib, jilid.3 ms.460 dan Majma’uz Zawaid, jilid.8 ms.65)

8) Sayyidina Abu Musa al-Ash’ari (radiyallahu ‘anhu) (Ibn Majah, Hadith: 1390; Shu’abul Iman, Hadith: 3552)

9) Sayyidina ‘Ali bin Abi Talib (radiyallahu ‘anhu) (Ibn Majah, Hadis: 1388; Shu’abul Iman, Hadis: 3542)

10) Sayyidina ‘Uthman ibn Abil-‘As (radiyallahu ‘anhu) (Shu’abul Iman, Hadis: 3555)

11) Tabi’in, Kathir Ibn Murrah (rahimahullah). (Shu’abul Iman, Hadis: 3550) (lihat Ajwibatil Mardiyyah jilid.1 ms.325-332)

12) Tabi’in, Yahya ibn Abi Kathir (rahimahullah). (Shu’abul Iman, Hadis: 3544)

Kekuatan kolektif.

 • Kekuatan kolektif dari dua belas (12) riwayat ini tidak dapat disangkal.
 • Setelah memetik beberapa riwayat di atas, Imam Baihaqi (rahimahullah) berkata: “…apabila mereka digabungkan mereka memperoleh sedikit kekuatan”. (Da’watul Kabir; lihat: Is’aful Khullan, bima warada fi laylatin nisf min Sha’ban, daripada Shaykh Hammad Al-Ansari -rahimahullah- ms.19)
 • Ibn Taimiyyah (rahimahullah) juga telah menerima kekuatan kolektif riwayat-riwayat ini. (Majmu’ Fatawa. Lihat di bawah)
 • Mufassir Besar, ‘Allamah Alusi (rahimahullah) telah menamakan mereka yang menyangkal sepenuhnya  kebaikan malam ini sebagai “gopoh” dan “semberono”. (Tafsir Ruhul Ma’ani, surah: 44, ayat: 3)
 • Shaikh ‘Abdullah Siddeeq al-Ghumari (rahimahullah) (seorang Faqih dan Muhaddis Maghribi) juga telah menyebut ini (mereka yang menyangkal sepenuhnya  kebaikan malam ini) sebagai keterlaluan. (Husnul Bayan fi laylati nisf min Sya’ban, ms.7)

Kenyataan Ulama.

Keutamaan umum malam ini telah diterima oleh ramai ulama besar masa lampau.

Di antara banyak ulama besar yang telah membuktikan keutamaan malam ini adalah:

Keputusan Tabi’in

1) Imam ‘Ata ibn Yasar (rahimahullah) seorang Tabi’in besar Madinah berkata: “Selepas Lailatul Qadar, tidak ada malam lain dalam tahun yang lebih mulia daripada malam pertengahan (hari ke-15) Syaaban” (Lataif al-Ma’arif, ms.264 dan Sunan Sa’eed ibn Mansur; rujuk: Husnul Bayan, ms.11)

2) Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul Aziz (rahimahullah) menulis kepada gabenornya di Basrah: “Allah Ta’ala melimpahkan rahmatnya pada empat malam dalam setahun, maka pastikan anda mendapat manfaat daripadanya. Salah satunya ialah pada malam pertengahan (hari ke-15) Syaaban.” (Lataiful Ma’arif, ms.263)

3) Terdapat satu riwayat daripada Sayyiduna ‘Ali (radiyallahu ‘anhu) di mana beliau bersaksi tentang kelebihan malam ini. (Lataiful Ma’arif, m/s. 262 dan Musannaf ‘Abdur Razzaq, Hadith: 7927) Namun, kesahihan ini tidak dapat dipastikan.

4) Terdapat satu riwayat daripada Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Umar (radiyallahu ‘anhuma) di mana beliau bersaksi tentang kelebihan malam ini. (Lataiful Ma’arif, m/s. 262 dan Musannaf ‘Abdur Razzaq, Hadith: 7927) Namun, kesahihan ini tidak dapat dipastikan.

Mereka yang selepas Tabi’in

5) Imam Syafi’i (rahimahullah) menyebutkan bahwa doa diterima oleh Allah SWT pada tanggal 15 Syaaban. (ibid, ms.264 dan Sunan Baihaqi; rujuk: Husnul Bayan, ms.7)

6) Imam Awza’i (rahimahullah) berpandangan bahawa manusia harus melakukan ibadah individu pada malam ini. (ibid, ms.263)

7) Imam Ishaq bin Rahuyah (rahimahullah) juga menyetujui untuk mengisi malam ini dalam ibadah/di masjid. (ibid, ms.263)

8) Imam al-Majd ibn Taymiyyah (rahimahullah) (Faidhul Qadir, jilid.2 ms.317)

9) Hafiz Ibn Taimiyyah berkata, ‘Adapun malam pertengahan Syaaban, terdapat pelbagai riwayat yang telah diriwayatkan mengenai kepentingannya dan telah dilaporkan daripada sekumpulan Salaf (pendahulu) bahawa mereka telah melakukan solat di dalamnya, secara individu. Oleh itu, perbuatan sedemikian tidak boleh dipertikaikan.’ (Majmu’ al-Fatawa ibn Taimiyah jilid.23 ms.132)

10) Ibn Rajab al-Hambali (rahimahullah) menulis: “Setiap Muslim dianjurkan untuk beribadah pada malam ini” (Lataif, ms.265)

11) Hafiz Zaynuddin al-‘Iraqi (rahmatullahi’alaih) (Faidhul Qadir, jilid.2 ms.317)

12) Ibnul Haj (wafat 737H) (rahimahullah) menyatakan: “Malam ini mempunyai keutamaan yang besar dan kebaikan yang banyak” (Al-Madkhal, jilid.1 ms.299)

Ulama yang secara peribadi melakukan ibadah pada malam ini.

Tabi’in

Hafiz Ibn Rajab (rahimahullah) telah menyebut bahawa Tabi’in berikut (dan lain-lain) akan melakukan ibadah pada malam kelima belas Syaaban;

1) Makhool (rahimahullah)

2) Khalid ibn Ma’dan (rahimahullah)

3) Luqman bin ‘Amir (rahimahullah) dan lain-lain…

Mereka yang selepas Tabi’in

4) Hafiz Ibn ‘Asakir (wafat 571H) (rahimahullah) pengarang “Tareekh Dimashq” yang besar (dalam 70 jilid) juga akan melakukan ibadah pada malam ini. (Siyar A’lamin Nubala, jilid.20 ms.562)

5) Ibnul Haj (wafat 737H) (rahimahullah) menyatakan: “Para salaf (pendahulu yang soleh) akan menyucikan malam ini dan mempersiapkan diri untuknya terlebih dahulu” (Al-Madkhal, jld.1 ms.299)

Ringkasan

Daripada perenggan di atas jelas bahawa:

 1. Keutamaan malam ini diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh (10) orang Sahabat (radiyallahu ‘anhum) dan Tabi’in (rahimahumullah)
 2. Terdapat keputusan lebih daripada sepuluh ‘Ulama (dari Tabi’in dan seterusnya) yang menyokong perkara ini.
 3. Beribadat pada malam ini (selain majlis-majlis lain) telah menjadi amalan ramai para ‘Ulama.
 4. Bahawa mereka yang benar-benar menyangkal kelebihan malam ini telah dilabel sebagai melulu dan berlebih-lebihan.
 5. Bahawa malam ini sebenarnya dianggap sebagai, “Malam kedua paling bertuah dalam kalendar Islam”.

Semua perkara di atas cukup mengesahkan kepentingan malam pertengahan (hari ke-15) Syaaban.

Nota Peringatan Akhir

 1. Di samping doa dan istighfar (memohon ampun kepada Allah Ta’ala), pada malam ini seseorang harus melakukan apa-apa ibadah yang dirasa selesa. 
 2. Tidak ada jenis Solat dan lain-lain yang khusus yang disyariatkan pada malam ke-15 Sya’ban. ( Lataiful Ma’arif, hlm.168, Bulan-bulan Islam oleh Mufti Taqi Uthmani, hlm.63 dan 79).
 3. Para Sahabah (radiyallahu ‘anum) dan Tabi’un (rahimahumullah) akan memperbanyakkan bacaan Al-Quran mereka pada bulan-bulan ini (terutama pada bulan Sya’ban), iaitu sebagai persediaan untuk Ramadan. (Lataiful Ma’arif, hlm. 192)
 4. Ada orang yang melakukan bid’ah (sayyi`ah) pada malam ini. Ulama dahulu dan sekarang sentiasa membantah bid’ah (sayyi`ah) ini. Segolongan orang yang terkemudian menggunakan kenyataan Ulama ini untuk menyangkal kepentingan malam itu sendiri. Ini tidak betul dan tidak rasional. Penafian amalan-amalan bid’ah (sayyi`ah) tertentu pada malam ini tidak memerlukan penafian terhadap keutamaan malam itu sendiri!

Semoga Allah Ta’ala memberi petunjuk kepada kita semua, dan semoga Dia mengizinkan kita untuk memaksimumkan manfaat dari keberuntungan malam ini.

Dan Allah Ta’ala Maha Mengetahui.

Oleh: Maulana Muhammad Bin Maulana Haroon Abasoomar

By |2022-03-16T08:02:25+00:00March 16th, 2022|Hadis, Ibadat|0 Comments

Kongsi di dalam media sosial anda

Go to Top